Dự án đã triển khai

Dự án đã hoàn thành 1

Dưới đây là hình ảnh mà Cơ khí Hoàng Hà đã thực hiện